تبلیغات
صلای عشق


درس اوّل

1-    تمایز میان زبان و گفتار را توضیح دهید. زبان یكی از توانا یی های ذهن انسان است حال آن كه گفتار نمود آوایی این توانایی است.در زبان هیچ گونه سهو و خطایی وجود ندارد و سهو و خطا ممكن است تنها در گفتار رخ بدهد.

2-     خطاها و اشتباهات گفتار ناشی از چیست؟ معمولاً ناشی از عواملی نظیر خستگی، بی حوصلگی، حواس پرتی و اضطراب و یا دیگر عوامل محیطی است.

3-    فواید تمایز زبان و گفتار را بنویسید. الف) خطا و اشتباه در گفتار رخ می دهد و رفع و اصلاح آن به وسیله ی زبان صورت می گیرد.ب) كسانی كه از نعمت گفتار بی بهره اند به هیچ وجه از نعمت زبان محروم نیستند مثلاً كرولال ها به جای نمود آوایی از نمود حركتی استفاده می كنند. ج) بر این اساس می توان نشان داد كه گوناگونی های سبكی و لهجه ای و حتی گویشی به یگانگی زبان آسیب  نمی رساند.

4-   چرا گوناگونی های سبكی و لهجه ای و حتی گویشی به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟ زیرا گوناگونی های یاد شده عمدتاً مربوط به گفتار است نه زبان.

بیاموزیم

«یت»علامت مصدرساز عربی است و به كار بردن آن ها با كلمات فارسی صحیح نیست و معمولاً به جای آن باید از «ی» مصدری استفاده كنیم.

رهبریت¬ رهبری                     ایرانیت¬ ایرانی                           خوبیت¬ خوبی                       دوییت¬دوگانگی                      شهریت¬ شهری                              آشناییت¬ آشنایی

اما به كار بردن«یت» مصدرساز عربی بر روی كلمات عربی درست است.مانند:بشریت ، انسانیّت، مدیریّتخودآزمایی درس اول 

    1-  ای كریمی كه بخشنده ی عطایی وای حكیمی كه پوشنده ی خطایی .

      -در دل های ما جز تخم محبت مكار و بر تن و جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار .

     - به نام آن خدایی كه نام او راحت روح است وپیغام او مفتاح فتوح است .

     -  سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذكر او مرهم دل مجروح است .

2-      اعمال انسان، تلمیح دارد به حدیث «الدنیا مزرعه الاخره» 

3-    اشاره دارد به ضربت خوردن حضرت علی (ع) وبه شهادت رسیدن ایشان به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی وحضرت علی (ع) به امام حسن (ع) سفارش کرد كه با او مدارا كند .

4-      بیت هشتم (( نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت      متحیّرم چه نامم شه مُلك لافتی را ))

5-   منظور از پیام آشنا در بیت حافظ(( معشوق و خدا )) وآشنا «عاشق و خود حافظ » است . ولی در این شعر كه شهریار آن را از حافظ تضمین كرده است منظور از پیام آشنا «حضرت علی(ع) »و آشنا «خود شهریار» می باشد .

6-      الف: هركاری كه با نام خدا آغازنشود ، ابتر است. اشاره دارد به حدیث «كُلُّ امرٍذی بالٍ لَم یَبدأُ فیه بِبِسمِ الله فَهُوَ ابتر  

          ب : در درس ناله ی مرغ اسیر و مرغ گرفتار سال اول : 

  7-آن كسی را كه در این ملك سلیمان كردیم      ملت امروز یقین كرد كه او اهرمن است  

 به یكی از داستان های حضرت سلیمان اشاره دارد . 

ج )بیستون برسر راه است مباد از شیرین      خبری گفته و غمگین دل فرهاد كنید 

     ( به داستان شیرین و فرهاد اشاره دارد)

8-    الهی یكتای بی همتایی ، قیوم توانایی ، برهمه چیز بینایی، در همه حال دانایی ، ازعیب مصفایی ،ازشرك مبرایی ،اصل هردوایی ،داروی دلهایی...

طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صلای عشق - مدرسه ی زبان شناسی(خودآزمایی ها) می باشد.